Disclaimer

Disclaimer

Acceptatie van de disclaimer voorwaarden

Onze website is ingericht om bezoekers te inspireren en informeren. Wanneer u de website bezoekt, bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de hier onderstaande voorwaarden en dat u hiermee akkoord gaat. Mocht u niet met de hier onderstaande voorwaarden akkoord gaan, dan dient u deze site onmiddellijk te verlaten.

Website

Aan de inhoud van alle webpagina’s van TBinnovators (www.tbinnovators.nl) is de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid besteed. Toch kunnen wij (TBinnovators) op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. TB innovators aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan uit de inhoud van haar website.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van TBinnovators en op de logo’s van de organisatie rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorgaande schriftelijke toestemming van TBinnovators, tenzij nadrukkelijk is aangegeven dat informatie vrij is voor publicatie.

Afwijzing garantie

Hoewel het nauwkeurige verstrekken van informatie op deze website een doelstelling is van TBinnovators, aanvaarden wij op geen enkel moment de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid ervan. TBinnovators behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder de bezoeker hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen, de informatie welke is weergegeven op deze sites te wijzigen. De gegevens op deze sites zijn bedoeld om de gebruiker algemene informatie te verschaffen over de activiteiten van TBinnovators en vormt geen enkele waarborg. TBinnovators wijst in deze alle garanties, in welke vorm dan ook, af.

Actualiteit website

Alle informatie op deze website kan mogelijk niet meer actueel zijn. TBinnovators is niet verplicht, en kan hiertoe ook niet verplicht gehouden worden, de informatie op deze websites actueel te houden.

Aansprakelijkheid

TBinnovators is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze website, ook al is TBinnovators op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Links naar externe sites

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De hyperlinks worden alleen aangeboden voor uw eigen gebruikersgemak.  TBinnovators is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor het materiaal dat u mogelijkerwijs via deze sites kunt downloaden. Ook is TBinnovators niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op de betreffende sites. Bovendien kunnen op de sites afwijkende voorwaarden gelden.

Goed gebruik

Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze websites te plaatsen of via deze website te versturen. Tevens is het niet toegestaan van deze websites gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze websites en de hier achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.


TBinnovators

Gangeltstraat 7
6132 HB Sittard
Contact

Op alle activiteiten van TBinnovators zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd onder nr. 71890696 bij de Kamer van Koophandel.