Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy bij TBinnovators

TBinnovators, gevestigd aan de Gangeltstraat 7, 6232 HB Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

TBinnovators verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel)
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Waarom wij u persoonsgegevens verwerken

TBinnovators verwerkt uw persoonsgegevens op grond van het uitvoeren van toestemmig, artikel 6 lid 1 sub b AVG¹, of voor een overeenkomst, artikel 6 lid 1 sub b AVG². Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • We moeten u kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • We moeten uw betaling afhandelen.
 • Er moeten diensten bij u geleverd worden.
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en administratie.

Verwerken en bewaren

TBinnovators  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om een opdracht uit te kunnen voeren op basis van een overeenkomst. Na afronding van een overeenkomst, of indien er geen overeenkomst tot stand komt, bewaren wij gegevens niet langer dan een jaar. Uitsluitend gegevens door het bijhouden van de administratie worden minimaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

TBinnovators verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In dergelijke gevallen wijzen wij deze partijen op de noodzaak om veilig om te gaan met deze gegevens. Onder deze partijen vallen uitsluitend externe netwerk partners die direct betrokken zijn bij het project.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TBinnovators en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tbinnovators.nl. Wij nemen dan met u de nodige maatregelen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door u is gedaan. U ontvangt dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek.

Externe links

Op de website van TBinnovators zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. TBinnovators is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites, noch voor de manier waarop die persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient u het privacy beleid van die betreffende organisatie lezen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Aansprakelijkheid

TBinnovators is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites, ook al is TBinnovators op de hoogte gebracht van de mogelijkheid hiervan.


TBinnovators

Gangeltstraat 7
6132 HB Sittard
Contact