Ontwikkelen van een visie op eHealth

De opdracht 

Ondersteuning bij het formuleren van een gedegen visie op het gebruik van Ehealth in de wijkverpleging.

Aanleiding opdracht

Het landelijk beleid is erop gericht om ouderen en chronisch zieken langer zelfstandig thuis te laten wonen. De inzet van Ehealth kan daarbij helpen. Ook kan eHealth helpen bij het reduceren van het arbeidsmarktvraagstuk. Zorgstichting ’t Heem wil daarom meer gebruik gaan maken van Ehealth toepassingen. Een eerste stap hiertoe is het komen tot een gedegen visie op de toepassing en gebruik van Ehealth in de zorgpraktijk. 

Aanpak 

Allereerst is een aanvraag gedaan voor de stimuleringsregeling ehealth thuis (PreSET). Voor het tot stand brengen van een gedragen visie op eHealth doorloopt ’t Heem de eerste 2 fasen van het Creative Problem Solving (CPS)-model, namelijk: Clarify en Ideate. Elk van deze fasen bestaat uit het uitvoeren van een aantal activiteiten in co-creatie met belanghebbenden en/of ervaringsdeskundigen.

Fase Clarify

In de fase van Clarify wordt middels een stakeholdersmap een analyse gemaakte van betrokken stakeholders (activiteit 1.) en wordt door het gebruik van diverse tools (visie canvas, 7S-model) inzicht verkregen in de visie, ambitie en strategie met betrekking tot het gebruik van eHealth (activiteit 2).

Fase Ideate

De fase Ideate bestaat uit het bepalen van “waarde” vanuit verschillende perspectieven (activiteit 3). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van technieken als: Waarde Propositie Canvas, Persona’s en Empathy mapping. Tenslotte wordt middels een Service blueprint een uitwerking gemaakt van een concrete eHealth toepassing waardoor inzicht ontstaat in de condities en risico’s (implementatiewijzer) voor de inzet van eHealth in de praktijk (activiteit 4).

Resultaat

De PreSET subsidie is toegekend en de activiteiten zoals beschreven in het plan van aanpak zijn uitgevoerd.

Resultaten fase Clarify (activiteit 1)

In deze eerste fase is als eerste een analyse gemaakt van de mogelijk betrokken stakeholders bij het vormen van een visie op het gebruik van Health. Hiervoor is gebruik gemaakt van een stakeholdersmap. De geïdentificeerde stakeholders zijn vervolgens gecategoriseerd op basis van hun rol.

Resultaten fase Clarify (activiteit 2)

In deze fase is op basis van de uitkomsten van de stakeholdersmap gewerkt aan het invullen van het visie-canvas. Vanuit de visie van ‘t Heem is gezocht naar relevante thema’s voor de inzet van Health in de zorgpraktijk. Ook is gezamenlijk nagedacht over het “waarom” van deze thema’s. Waarom zou technologie wel / niet iets kunnen betekenen bij de invulling / operationalisatie van deze thema’s? Ook is besproken wat we oplossen met de inzet van technologie op een specifiek thema. De thema’s zijn vervolgens geprioriteerd.

De geprioriteerde thema’s zijn vervolgens verder uitgewerkt. Wat gaan ons bijvoorbeeld helpen en belemmeren in het realiseren van dit thema, zowel intern (organisatie) als extern (omgeving). Tenslotte zijn aan aantal stappen geformuleerd die gezet moeten worden.

Klant

Zorgstichting ‘t Heem

Diensten

Innovatie Advies

Status

Lopend

Door

Drs. Tom Brandsma MA

Tom Brandsma - Rene Verkaart

Wil u een keer sparren over wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Neem contact met ons op!


Contact