Onderzoek intermediair zorg en technologie

In opdracht van het Kennispact MBO en 6 Brabantse ROC’s hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar een intermediair zorg en technologie. Hiervoor hebben wij interviews gehouden met diverse VVT-organisaties, bedrijfsleven, HBO-instellingen en MBO-instellingen. Onderstaand een samenvatting van de resultaten uit dit onderzoek.

Samenvatting onderzoeksresultaten

Vanuit het MBO-onderwijs is geconstateerd dat het gebruik van technologie en data steeds belangrijker wordt in het werk van zorgverleners. Voor het MBO-onderwijs ligt er dan ook een belangrijke taak én uitdaging om zorgverleners voor te bereiden op nieuwe rollen en/of functies waarin het werken met technologie als het nieuwe normaal wordt beschouwd.

In dit kader hebben de Brabantse MBO-instellingen en het Kennispact MBO Brabant, een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de noodzaak, positie en competentieprofiel van een intermediair zorg en technologie.

In het onderzoek zijn 18 organisaties betrokken. Het betrof hierbij zorgorganisaties, leveranciers van technologie onderwijs-, en kennisinstellingen. In totaal zijn daarbij 26 interviews afgenomen en is een deskonderzoek uitgevoerd. Dit laatste om de belangrijkste inzichten uit de interviews te toetsen en te verrijken met relevante inzichten uit de literatuur. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode tussen december 2019-maart 2020.

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de intermediair wordt gezien als iemand die de “brug” slaat tussen de behoeften die leven in de zorgpraktijk en de mogelijkheden vanuit de technologie. De intermediair is in staat om mee te denken in het (her)ontwerpen van het zorgproces bij de inzet van een concrete (technologische) toepassing.

De intermediair is geen techneut met kennis van zorg, maar een collega in het zorgteam met de rol van aanjager en verbinder. De noodzaak voor iemand met deze rol in een team of afdeling wordt duidelijk gevoeld. Zorgorganisatie zien dit echter niet als een aparte functie, maar als een aanvullende rol. Een nieuwe opleiding wordt daarbij niet aanbevolen.

De geïnterviewde gaven aan dat in de basis van elke zorgopleiding meer aandacht moet worden besteed aan de thema’s technologie en innovatie. Tevens geven de geïnterviewden aan dat  voor de rol van intermediair een verdieping ontwikkeld zou moeten worden in de vorm van een keuzedeel of uitstroomprofiel.

Daarnaast heeft het onderzoek inzicht gegeven in een aantal belangrijke vraagstukken die aandacht vragen voor het opleiden van de zorgprofessional van de toekomst. Deze vraagstukken zijn vertaald naar een aantal bouwstenen waaraan de Brabantse MBO-instellingen, in nauwe samenwerking met het werkveld, verder invulling kunnen geven.

Het betreft hierbij o.a. het ontwikkelen van (aanvullend) onderwijs voor de rol van intermediair zorg en technologie, het ontwikkelen van een netwerk van krachtige en innovatieve leeromgevingen (fieldlabs) en het aanbieden van leerarrangementen voor docenten op het thema zorgtechnologie. Het ontwikkelen van leerarrangementen voor docenten wordt beschouwd als een randvoorwaardelijke activiteit.

In september 2020 staat een startbijeenkomst gepland waarin de Brabantse MBO-instellingen en het Kennispact MBO Brabant concreet aan de slag gaan met het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van de verschillende bouwstenen.

Klant

Kennispact MBO Brabant en 6 Brabantse ROC’s

Diensten

Innovatieonderzoek

Status

Afgerond

Door

Drs. Tom Brandsma MA

Tom Brandsma portret - Rene Verkaart

Wil u een keer sparren over wat wij voor u zouden kunnen betekenen? Neem contact met ons op!


Contact